AdaptGear: Accelerating GNN Training via Adaptive Subgraph-Level Kernels on GPUs

Conference
Authors

Yangjie Zhou, Yaoxu Song, Jingwen Leng, Zihan Liu, Weihao Cui, Zhendong Zhang, Cong Guo, Quan Chen, Li Li, Minyi Guo.

Published

27 May 2023

Publication details

CF

Links