PAME: Precision-Aware Multi-Exit DNN Serving for Reducing Latencies of Batched Inferences

Conference
Authors

Shulai Zhang, Weihao Cui, Quan Chen, Zhengnian Zhang, Yue Guan, Jingwen Leng, Chao Li, Minyi Guo.

Published

28 June 2022

Publication details

ICS

Links