Tacker: Tensor-CUDA Core Kernel Fusion for Improving the GPU Utilization while Ensuring QoS

Conference
Authors

Han Zhao, Weihao Cui, Quan Chen, Youtao Zhang, Yanchao Lu, Chao Li, Jingwen Leng, Minyi Guo.

Published

2 April 2022

Publication details

HPCA

Links